Hands off Venezuela Sverige

SSU Stockholm debatterar Venezuela

Posted on: juni 5, 2007

På SSU Stockholms distriktsårskongress avslogs på förslag av distriksstyrelsen en motion som uppmanade till solidaritet med den Venezolanska revolutionen. Som svar på detta skriver fyra SSU:are en artikel som bemöter argument och förklarar varför solidaritet med Venezuela borde vara en självklarhet för arbetarrörelsen.

I början av året skrev klubben SSU-facken i Stockholm, som är aktiv i Hands Off kampanjen, en motion till SSU-distriktets årskonferens angående Venezuela. Motionen utmynnade i följande tre konkreta förslag.

1. Att SSU Stockholm stödjer arbetarnas nya fackförbund UNT

2. Att SSU Stockholm verkar mot en imperialistisk attack från USA
och dess allierade.

3. Att SSU Stockholm stödjer den demokratiska revolutionen i
Venezuela

Årskonferensen valde på distriktsstyrelsens förslag att inte bifalla motionen. Därför bestämde sig ett gäng SSU:are – Kalle Holmqvist, Monika Roll, Peter Stolpe och Linus Höidén – att skriva en debattartikel där de bemötte distriktsstyrelsens argument (nedan bifogar vi även motionssvaret som artikeln bemöter):

Venezuelas folk behöver vårt stöd

I distriktsstyrelsens svar till en motion som skrevs till årskonferensen i år, om att stödja kampen i Venezuela, påstås flera direkta felaktigheter. DS riktar enbart in sig på landets president Hugo Chávez. Även om Chávez delvis har blivit symbol för den politiska utvecklingen är det givetvis inte han ensam som ligger bakom förändringarna i Venezuela. Det vore lika dumt som att Hjalmar Branting var den enda orsaken till att arbetarrörelsen lyckades driva igenom demokratiseringen i Sverige.

Det är sant att Venezuela har en stark presidentmakt, men det har nästan alla demokratiska länder utanför Nordeuropa. Det kan diskuteras om det är bra eller dåligt, men det kan knappast kvalificera Venezuela som en diktatur. Hugo Chávez återvaldes 2006 med över 63 % av rösterna i ett val som hade det högsta valdeltagandet i Venezuelas historia. Detta trotsat han hade nästan alla medier mot sig. Att vara folkvald är givetvis ingen garanti för att vara demokrat. Men om inte Venezuela är en demokrati skulle vi vilja veta vilket land som är det.

I Venezuela råder full yttrandefrihet, organisationsfrihet och demonstrationsfrihet. De stora tv-kanalerna och nästan alla större dagstidningar stödjer oppositionen. I Venezuela liksom i alla latinamerikanska länder finns visserligen allvarliga demokratiska problem, till exempel korruption och politiskt våld. Men det är inte vänstern utan högern som står för det politiska våldet. Vänsterregeringen har (tyvärr) inte tillräcklig kontroll över statsapparaten. Ofta används polis för att slå ner regeringsvänliga demonstrationer. Senast detta hände som vi känner till, var i april då guvernören i delstaten Aragua lät polis och nationalgarde skjuta skarpt mot demonstranter från den arbetarstyrda fabriken Sanitarios Maracay.

Man kan kritisera vänsterregeringen för att den inte lyckats lösa dessa problem ännu. Men knappast för att vara odemokratisk. I Venezuela pågår en snabb politisk förändring. En rad demokratiska reformer och sociala välfärdsprogram har genomförts. De demokratiska rättigheterna som yttrandefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet har stärkts med den nya konstitutionen. När det gäller kvinnokampen, hbt-kampen och den antirasistiska kampen går Venezuelas vänsterregering i spetsen och visar vägen för övriga Latinamerika (även om man givetvis kan tycka att det borde göras mer).
Förbättringarna har skapat en entusiasm hos folket men också en otålighet; man vill ha genomgripande förändringar nu. Det är i det sammanhanget man får se att parlamentet har stiftat en lag vid namn ”Ley Habilitante” (möjliggörandelag) som ger presidenten makten att under 18 månader styra på 11 centrala områden. Dekretlagen är helt i enlighet med konstitutionen och har utnyttjats av flera tidigare presidenter, inklusive Chávez under hans första mandatperiod. Dessutom måste enligt konstitutionen en dekretlag underställas en beslutande folkomröstning om fem procent av väljarna så
kräver.

Parlamentet kommer också att fortsätta stifta lagar på en rad områden. Det är alltså inte så som DS påstår i motionssvaret att Chávez har infört något presidentiellt undantagstillstånd, dekretlagarna är i högsta grad sanktionerade av parlamentet och ytterst underställda folket. Sedan ett par år har vänstern i Venezuela som mål att avskaffa kapitalismen och införa en demokratisk socialism på konstitutionell väg.

Det är första gången någon försöker så sedan folkfrontsregeringen under Salvador Allende i Chile 1970-73. Att vilja visa sitt stöd för den demokratiska revolutionen i Venezuela kallar DS för ett ”okritiskt hyllande av vissa regimer.” Det är sorgligt. Det handlar om att vi ska visa vår solidaritet med ett folk som använder rösträtten och demokratin till att bygga upp ett land som präglas av jämlikhet och solidaritet istället för förtryck. Vi menar givetvis inte att Venezuelas regering har rätt i allt den gör. Men att stödja den demokratiska utvecklingen och den demokratiska socialismen i andra länder borde vara en självklarhet.

Den internationella solidariteten har alltid varit en ledstjärna för socialdemokratin. Socialdemokraterna visade sin solidaritet med den demokratiska socialistiska regeringen i Chile på 1970-talet. Inte för att vi trodde att Salvador Allende hade rätt i precis allting, utan för att vi solidariserade oss med Chiles folk på dess egna villkor. Och när den demokratiskt valda regeringen störtades och Pinochet införde militärdiktatur så fördömde vi det. I Venezuela gjordes ett kuppförsök i april 2002. En militärdiktatur infördes och alla demokratiska institutioner avskaffades. Kuppen slogs dock tillbaka efter bara två dagar genom folkets spontana mobilisering.

USA stödde öppet kuppen och fortsätter att sponsra antidemokratiska element i Venezuela. Därför är det extra allvarligt att DS inte ens ville bifalla att-satsen om att verka mot en imperialistisk attack från USA och dess allierade mot Venezuela.

Kalle Holmqvist, medlem i SSU Kommunal
Peter Stolpe, medlem i SSU Facken
Monika Roll, medlem i SSU Huddinge
Linus Höidén medlem i SSU Facken

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion C10 – ”Socialismen kan bli verklig”

”Distriktsstyrelsen är tveksamma till att utnämna vissa personer eller vissa regimer som stora föredömen för socialister världen över. Socialister runt om i världen arbetar under olika förutsättningar och har olika politiska tradition. De metoder som Hugo Chavez och hans rörelse använder sig av i Venezuela är inga metoder som vi bör använda oss av i Sverige. ”Den demokratiska revolution” som har ägt rum där har bland annat lett till protester från organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter då respekten för oppositionella krafter brister. Chavez har nyligen infört något som närmast liknar något sorts presidentiellt undantagstillstånd där allt mer makt centreras till honom själv.

Något sådant kan inte accepteras av oss. Oavsett hur stort stöd Chavez har kan han inte fullständigt lämna det folkvalda parlamentet utan inflytande. En president som för varje dag som går alltmer liknar en diktator måste kritiseras även av hans sympatisörer.

Vi behöver inte nya drömregimer eller socialistiska symboler. Det vi behöver är en ordentlig debatt om hur socialismen kan bli verklig på allas villkor. Utvecklingen i Venezuela går inte mot detta. Det man håller på att skapa där är, liksom tidigare Kuba bättre än den regim som var innan men för den skull inget att hylla. Snarare att kritiskt granska för att kunna genomskåda den socialistiska retorik som får ursäkta de stora brister som fortfarande finns. Det som gör det lättare för Venezuela att klara av det hårda internationella trycket mot dem är dess enorma rikedomar, framför allt i form av olja.

Det är lätt att fastna i ett okritiskt hyllande av vissa regimer. Distriktsstyrelsen tycker att dessa tendenser finns i Venezuelarörelsen. Kritik mot Chavez avfärdas som oseriös eller påverkad av amerikanska intressen. Försök till nyansering av debatten tillbakavisas som medlöperi. Detta är inte värdigt vår rörelse och de socialdemokratiska deltagarna i Venezuelarörelsen måste arbeta för att få mer en nyanserad debatt som även yppar kritik mot de tydliga demokratiska brister som finns.

Samtidigt som Chavez regim är värd att kritisera bör man liksom motionären menar också vara vaksam på att omvärlden låter demokratiskt valda regimer driva sin politik inom de ramar som demokrati kräver. Precis som man kan kritisera Venezuelas respekt
för politiska minoriteter kan man också kritisera andra omkringliggande länder för samma och andra saker. Som princip menar distriktsstyrelsen att väpnade attacker sällan löser demokratiska problem och oftast finns andra intressen bakom. För USA skulle det givetvis vara intressant att trygga mer makt över oljeproduktionen. En ”imperialistisk attack från USA och allierade” är därmed något som går emot denna princip, men det finns också andra länder som har intresse av makt över oljeproduktionen och vi vill heller inte se några attacker från dessa.

Angående fackföreningar anser distriktsstyrelsen att alla fria fackföreningar världen över är värda vårt stöd. En skrivning vi föreslås förtydligas i handlingsprogrammet i år (motion sex) Dock vill vi avvakta utvecklingen av Venezuelas nya centralorganisation UNT då många kritiker menar att den är knuten till regimen precis som den andra centralorganisationen CTV är knuten till oppositionen. Kritik mot UNT måste tas på allvar, liksom kritiken mot CTV. En situation i Venezuela med två mot varandra stridande, uttalat politiska centralorganisationer är knappast något som gynnar den Venezolanska arbetarklassen.

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen att besluta att:

1. Besvara att-satts 1 och 2
2. Avslå att-sats 3″

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: